Ett steg i rätt riktning för att sätta Sverige i rörelse

”Regeringen ger länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka infrastrukturen för folkhälsoarbete. Det är en viktig pusselbit för att främja fysisk aktivitet och bryta stillasittande och ett av de förslag vi på kommittén har lyft till regeringen.”
Kaisa Snidare 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Regeringen ger länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka infrastrukturen för folkhälsoarbete i Sverige. Genom stärkta uppdrag på regional nivå ska kedjan mellan lokalt, regionalt och nationellt folkhälsoarbete länkas ihop. Det är en viktig pusselbit för att främja fysisk aktivitet och bryta stillasittande och ett av de förslag vi på kommittén lyfte till regeringen i vår delrapport i februari 2022.

Våren 2020: Regeringen ger ett uppdrag om en kraftsamling för att sätta Sverige i rörelse till det som idag är kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Genom att främja fysisk aktivitet och bryta stillasittande ska arbetet bidra till en god och jämlik hälsa och sätta ljuset på den stillasittande livsstil som är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan i Sverige.

Våren 2022: Regeringen ger alla länsstyrelser i uppdrag att stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken, samtidigt som Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att stödja länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska vara en kompletterande länk mellan nationell, regional och lokal nivå och stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete. De ska också stödja ett kunskapsbaserat arbete i kommuner och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer lokalt och regionalt. Arbetet ska ske i samverkan med landets regioner, som bär ansvaret för hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Idag gläds vi på kommittén – åt de steg som tas för en utvecklad infrastruktur och samverkan på nationell och regional nivå. Men mest för chanserna för folkhälsopolitiken att sippra ner till det lokala, det invånarnära, där livet levs och förutsättningarna för hälsa och rörelse sätts. För chanserna att bygga ett regionalt och nationellt folkhälsoarbete som anpassas till de faktiska behoven, utmaningarna och möjligheterna i det lokala. För det är i det lokala, det invånarnära, som det måste hända. Här genomförs insatser och fattas beslut som påverkar förutsättningar för ett gott liv och hur mycket vi rör oss i vår vardag. Det är här vi rör oss och bryter stillasittandet – på förskolor och skolor, på cykelvägar och i grönområden, på arbetsplatser och äldreboenden, spontant och inom föreningsliv.

Länsstyrelseuppdraget har föregåtts av ett treårigt pilotarbete på länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län och jag hade förmånen att bidra i Stockholms pilotarbete. En av de lärdomar som gjordes var att regionala aktörer verkligen kan stödja och stärka det lokala hälsofrämjande och förbyggande arbetet. En annan var att vinsterna av arbetet tillfaller alla – individer, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Genomförandet av det nya uppdraget kommer att se olika ut i olika län, men vi dristar oss ändå till att ge några tips:

  • Fortsätt utveckla den interna samordningen mellan sakområden av betydelse för hälsa och rörelse. Länsstyrelserna har redan i dag uppdrag som kan främja fysisk aktivitet och jämlik hälsa, exempelvis inom friluftsliv, samhällsplanering och föräldraskapsstöd. Fysisk aktivitet kan dessutom vara ett verktyg för att nå andra statliga mål om exempelvis minskade klimatutsläpp, ett hållbart arbetsliv och ökad integration.
  • Kroka arm med regionen, civilsamhälle och andra viktiga aktörer i arbetet. Regionerna har ofta ett väl utvecklat folkhälsoarbete, ett strategiskt arbete inom ramen för regional utveckling och ett invånarnära arbete genom hälso- och sjukvården. Utgå från vad respektive organisation kan bidra med för att ni ska nå gemensamma mål (i stället för att fastna i diskussioner om rollfördelning och uppdrag).
  • Ta tillvara uppbyggda kontakter med kommunerna och nätverk som finns i respektive län. Förtroendefulla relationer mellan kommun och regionala aktörer borgar för ett gott samarbetsklimat och stärkt utvecklingsarbete för hälsa och rörelse. Var lyhörd för lokala behov, förutsättningar och möjligheter.

 

”Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid blivit”, sa en klok person till mig en gång. En god och jämlik hälsa och en utjämning av de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation kommer inte att ske av sig själv. Nu är hög tid att göra något annat och något mer. Nu är tid att omsätta höga ambitioner i praktiken, och här kan en stödstruktur som når hela vägen fram till den lokala praktiken bidra. Ingen aktör kan ensam skapa ett samhälle som leder till god och jämlik hälsa och detsamma gäller för rörelse, men tillsammans kan vi skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet.

Kaisa Snidare, utredningssekreterare i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet sedan januari 2022, dessförinnan projektledare för det pilotarbete på Länsstyrelsen Stockholm som föregått regeringsuppdraget om folkhälsoarbete på samtliga länsstyrelser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du absolut prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Mer från främjafyslabbet

Främjafys-bloggen

Läs Främjafys blogg och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Främjafys-podden

Lyssna på samtalen i Främjafys poddkanal och hör av dig om du också vill förmedla dina kunskaper och idéer till fysisk aktivitets-communityn.

Skip to content