Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

”Naturen är allt. Jag vet inte hur jag skulle överleva om jag inte kunde ta mig ut. Det är en stor del av min identitet, jag har alltid varit ute. Det är viktigt. /Inga, 80 år”
ARENA: Fritid
GENOMFÖRARE: Akademi
MÅLGRUPP:
65+
KONTAKTPERSON:
Kristin Godtman Klingkristin.godtmankling@miun.se
REGION: Jämtland
KOMMUN: Östersund

Att främja fortsatt utevistelse bland äldre i Östersunds kommun

Forskningsprojektet Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer syftar till att bättre förstå faktorer som möjliggör och hindrar utveckling av tillgängliga naturmiljöer, samt att identifiera hur tillgänglighet och social inkludering kan stärkas i Östersunds kommun. På så vis vill projektet främja medborgares hälsa genom jämlik tillgång till utomhusvistelser, fysiska aktiviteter och rekreation.

En delstudie inom projektet – som är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun – handlar om hur, och i vilken utsträckning, äldre kommuninvånare deltar i utomhusaktiviteter. Resultat från en enkät som delades ut till personer över 65 år i kommunen (n=266), samt djupintervjuer med 12 personer i åldern 75–89 visar att 90 procent av deltagarna anser att utomhusvistelser och aktiviteter i naturområden är viktigt eller mycket viktigt. Framför allt är det aktiviteter nära bostaden som är viktiga, och promenader är den vanligaste aktiviteten. Till exempel uttryckte två av de intervjuade vikten av naturupplevelser så här (namnen är fingerade):

Förmågan att vara ute har ju avtagit med åldern, en del hälsobesvär har trätt in, knäskada, hjärtåkommorDen vardagliga vandringen har ju blivit i mindre omfattning. Det blir kortare vandringar och promenader, men jag försöker att göra dem hela tiden. Jag försöker röra mig, även om det blir kortare. Det är bra för mig.” /Bengt, 76 år

Naturen är allt. Jag vet inte hur jag skulle överleva om jag inte kunde ta mig ut. Jag fasar för om man skulle bli dement och inlåst. Det är en stor del av min identitet, jag har alltid varit ute. Det är viktigt.” /Inga, 80 år

Trots att många äldre värdesätter utevistelse högt och tycker att det har betydelse för hälsa och välmående, har vi sett att många har slutat med aktiviteter som man tidigare gjorde. Anledningarna till att man slutat med aktiviteter kan variera men en ofrivillig förlust av aktiviteter kan påverka hälsa och välmående negativt. Det är därför viktigt att de som vill fortsätta utöva olika utomhusaktiviteter kan fortsätta göra det. Exempel på konkreta tips på önskemål på förbättringar av tillgängliga och inkluderande naturmiljöer som framkommit i studien är:

  • att inte bebygga grönområden, lekplatser och fotbollsplaner
  • fler bänkar och platser för vila
  • bättre busstransporter och parkeringsplatser
  • preparera och underhålla stigar/leder (till exempel hårt packade underlag och ramper för rullatorer) både i närområden och naturområden
  • säkerställa belysta och markerade leder
  • organiserade enklare gruppaktiviteter

 

En av de intervjuade pekade även på vikten av information om faciliteter i naturområden, och uttryckte följande:

Det är även viktigt med information om rastplatser, bord och bänkar. När man börjar närma sig 80 år, så vill man gärna ha sådan tillgång. De första 60 åren går det bra att sätta sig på marken, men sedan börjar det bli ett helsike att ta sig upp.” /Karl, 80 år

Med utgångspunkt i vår forskning vill vi bidra till att nya stödjande tjänster/aktiviteter utvecklas i Östersunds kommun för att främja utevistelse för äldre personer. Vi planerar i denna delstudie undersöka hur sådana stödjande tjänster kan se ut, och vi samarbetar därför med offentliga, privata och ideella verksamheter. Vi har också anslutit en grupp äldre ”pilottestare” för att utveckla och testa dessa potentiella tjänster som skulle kunna erbjudas. Några delar som vi föreslår att sådana tjänster bör innehålla är:

  • Att personens intressen och mål är utgångspunkten. Det kan handla om vilka aktiviteter, svårighetsgrad, ansträngning, miljöer och socialt sammanhang som tjänsten kan erbjuda.
  • Att främja fysisk kapacitet och tilltro till personens förmåga. Balans och muskelstyrka förändras med åren men med rätt träning kan ork och trygghet förbättras.

Exempel på tjänster/aktiviteter skulle kunna vara organiserade promenadgrupper med olika grad av utmaning, transporter till och från naturområden, cykling, skogsbad, digitala lösningar för främjad utevistelse, etc.

De första testerna av olika tjänster kommer att utarbetas och utföras under våren 2022.

För att läsa mer om forskningsprojektet och ta del av nyheter och uppdateringar kan du gå in på projektets hemsida.

Kontaktperson:
Kristin Godtman Kling. projektledare för forskningsprojektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer”
kristin.godtmankling@miun.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content