Aktivitet förebygger fysisk och psykisk ohälsa i Ängelholm

”Samordnare Maja, kommunstyrelsens ordförande Robin, rektor Camilla, karateledarna Krille och Anette samt Cihan som går i sexan, berättar om hur en extra aktivitetstimme i veckan gör stor skillnad.”
ARENA: Skola
GENOMFÖRARE: Ideell organisation
MÅLGRUPP:
0-6 år, 7-19 år
KONTAKTPERSON:
REGION: Skåne
KOMMUN: Ängelholm

Aktivitet Förebyggers (AF) övergripande mål är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa genom tidiga förebyggande insatser. AF arbetar för alla barns rätt till ett hälsosamt liv och strävar efter att ge varje barn så bra förutsättningar som möjligt. AF skapar därmed en mer jämlik hälsa och våra barn ges samma möjlighet till utveckling.

Hälsa, ledarskap och resultat har ett starkt samband. Därför arbetar AF aktivt med att förbättra inlärningsklimatet inom skola och föreningsliv. AF:s ledarskap skapar trygghet där barnen får växa och bygga självkänsla utifrån sina egna förmågor med hjälp av andra.

Ju tidigare, desto bättre

Fler friska och välmående barn gagnar individen och samhället. Ju tidigare individer lyckas etablera goda levnadsvanor, gällande fysisk aktivitet och sunda kostvanor, desto bättre för folkhälsan. Ängelholms kommun har valt AF som en arbetsmodell för att uppnå det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa, samt för att uppfylla Barnkonventionen.

Från experiment till permanent verksamhet

AF startades 2009. Sökta medel från Skåneidrotten möjliggjorde satsningen. I dag är verksamheten en permanent verksamhet i Ängelholms kommun och budgeteras med stöd av olika stiftelser.

Nödvändigt med samordnare

AF är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv med förebyggande arbete i fokus. Den naturliga arenan där alla barn nås är skolan, men AF gör också riktade insatser tillsammans med socialtjänsten. Uppdraget kräver en samordnare som fungerar som en länk mellan barn/familj och övriga aktörer.

Alla ska med

Förankring och implementeringsprocessen är viktig. Att mål och syfte presenteras för skolledning, pedagoger, föreningarnas styrelser, ledare, elevhälsa, socialtjänst och politiker. Hur AF genomför uppdraget och framförallt varför vi arbetar som vi gör behöver samtliga aktörer vara medvetna om.

Samma budskap från alla

Arbetsmodellen är framtagen med hänsyn till vad forskningen säger utifrån ett barnperspektiv samt ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Ju fler vuxna som förmedlar samma tydliga budskap desto större chans till att påverka barnen på ett hälsofrämjande sätt. Det blir en extra kraft då vi vuxna drar åt samma håll.

Föräldrarna viktiga

Samtliga 500 elever med föräldrar kallas också till informationsmöte innan det är dags att delta i verksamheten. Där informeras om hur AF fungerar i praktiken, vikten av fysisk aktivitet samt kostens betydelse för en god hälsa. Med fokus på frisk- och skyddsfaktorer kan vi öka kunskapen och förståelsen för att hela samhället har ett ansvar för folkhälsan.

Så här jobbar vi i skolan

Godkända betyg och en meningsfull fritid är två väldigt viktiga skyddsfaktorer för våra barn.

  • Ängelholm har tagit ett kommunalt politiskt beslut om utökad timplan, med en extra idrott/hälsa-lektion i en förenings regi, 60 minuter/vecka. Samtliga grundskolor i kommunen innefattas i verksamheten i årskurs 4 eller 6. Ca 500 elever har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.
  • Eleverna kan välja mellan ett stort utbud av aktiviteter, exempelvis olika bollsporter, kampsporter, yoga, gym, mental träning, teater och parasport. Eleverna provar på tre aktiviteter under ett läsår med åtta veckor i varje förening.
  • Alla idrottsanläggningar behöver frigöras för AF. Det här löses genom att alla pedagoger i Ängelholms kommun har konferens på AF-tid.
  • AF utbildar alla ledare i bemötande, förhållningssätt och enkla metoder, vilket gör stor skillnad för barnen. Ledaren börjar och avslutar alltid AF-timmen med en samling. Ledaren delar alltid in barnen i olika grupper, även två och två, så alla blir valda och ingen hamnar utanför. Syftet med riktlinjerna är att skapa en trygg miljö där alla känner sig inkluderade. AF vill öka elevernas motivation till rörelse och gemenskap genom positiva upplevelser. Ledaren har ett arvode på 350 kr per tillfälle.

 

Så här jobbar vi efter skoltid

AFter school är en mötesplats i idrottshallarna där AF erbjuder aktiviteter för elever i årskurs 4–6. Ledarna består av AF-samordnare, representanter från föreningslivet och personal från socialtjänstens fältgrupp som håller i olika aktiviteter efter barnens önskemål. AFter school har hög vuxennärvaro vilket ger goda möjligheter för barnen att skapa relationer. Dessa relationer används även för att hjälpa barn vidare in i det lokala föreningslivet.

Så här jobbar vi med fritiden

Ett stort antal barn lever i någon form av utsatthet och då kan en förebild i föreningen eller ett socialt sammanhang vara helt avgörande. Barn som till exempel växer upp i ett hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa, fattigdom eller med någon funktionsnedsättning kan ofta behöva stöd för att våga ta klivet in i föreningslivet. AF hjälper barn som av någon anledning inte har haft möjlighet att delta i föreningsliv. Hjälpen kan ske på olika sätt: ekonomiskt och/eller socialt.

  • AF gör en riktad insats efter att AF mottagit en signal från antingen hemmet, skolan, elevhälsan eller socialtjänsten.
  • AF tar kontakt med föreningen, kollar upp träningstider och arrangerar allt som behövs tillsammans med ledaren inför första aktivitetstillfället.
  • AF följer i de flesta fall med barnet tills att barnet känner sig trygg i den nya miljön. AF hjälper till med att bekosta medlemsavgiften och ordnar den utrustning som behövs.
  • Tidsaspekten är viktig då insatserna riktar sig till barn som lever i utsatthet. Därför har AF en snabb och enkel utredningsprocess. I kombination med de sökta medlen från stiftelser, företag och privatpersoner, möjliggör det för en effektiv hjälp till barnen.

 

Maja Arvidsson
Grundare Aktivitet Förebygger
Kontakt: maja.arvidsson@engelholm.se

Läs mer på Ängelholms kommuns hemsida.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du håller med om att det är dags för alla och envar – privat och överallt där du kan påverka utvecklingen – att välja rörelse, då ska du prenumerera på Främjafys nyhetsbrev. Let’s do this, som britterna just nu uppmanar varandra!

Fler Goda exempel

Skip to content